Cursus roofvogels en uilen

Roofvogels fascineren ons reeds eeuwen. Ze lijken trots en zelfbe-wust, ze bespieden ons vanuit onbereikbare hoogten. Sommigen lij-ken wijs, andere mysterieus. Ze worden verheerlijkt en bestudeerd door de ene, gehaat en achtervolgd door de andere.
 
Nog niet zo lang geleden stonden heel wat soorten in Vlaanderen op de rand van uitsterven of waren uitgestorven. In 1926 broedde in Vlaanderen 1 paar buizerd. De slechtvalk was verdwenen en tijdens de tweede wereldoorlog werd op de Kraenepoel een broedende vis-arend gewoon van het nest geschoten. De Koninklijke Belgische Dui-venbond betaalde tot in 1964 een premie van 40 fr. per gedode roof-vogel. Dit kostte alleen al tussen 1960 en '64 het leven aan 27.691 exemplaren!
Gelukkig is het tij gekeerd en doen de meeste roofvogels het momen-teel in Vlaanderen vrij goed. De slechtvalk beleefde bv. een spectacu-laire comeback en recent mochten we zelfs de oehoe aan het lijstje van inheemse broedvogels toevoegen.
 
Wil je je algemene kennis over roofvogels bijschaven, een kenner worden wat uilen betreft, of geïnformeerd worden over recent roof-vogelonderzoek, dan kan je bij ons terecht voor een najaarscursus.
 
- 10 november: “algemene inleiding over roofvogels” door Jan Verssighel
- 17 november: “meer weten over uilen” door Lode Van de Velde
- 24 november: “de bruine kiekendief” door Anny Anselin
- 3 of 10 december: excursie in de voormiddag (plaats nog te bepalen)
De kostprijs bedraagt 15 euro, te betalen tijdens de eerste les.
De theoretische lessen hebben plaats in Villa Snoeck, Stationsstraat Aalter telkens om 20 u.
Inschrijven kan hier of bij Piet Smessaert p.smessaert@skynet.be
0471.536701