Ruimte voor windmolens in Aalter

standpunt - april 2012

De voorbije jaren waren er in het Meetjesland vele vergunningsaanvragen voor de plaatsing van windmolens. Dit is logisch: windenergie is een betaalbare duurzame energiebron in Vlaanderen. Bovendien is er veel wind in het Meetjesland. Natuurpunt is van oordeel dat windenergie, mits een goede inplanting waarbij de impact op landschap, mens en avifauna tot een minimum beperkt wordt, de meest milieuvriendelijke energieproductiewijze is in onze contreien. Een duidelijke beleidsvisie ontbrak tot nu toe zodat er  zeer veel onsamenhangende initiatieven genomen worden. Het gevolg is veel bezwaren van bewoners, landbouwers en natuurverenigingen én een afname van het draagvlak. Samen met de andere natuur- en milieuverenigingen werkten we binnen Natuurpunt en Partners Meetjesland een visie uit.

Ook de provincie onderschreef bovenstaand standpunt en nam het initiatief om een gedetailleerde beleidsvisie op te maken. De clustering van windmolens staat hierbij centraal omdat dit voor de kleinste overlast zorgt. Het groeperen van minimaal zes, liefst grote windmolens, geniet de voorkeur. Vanuit deze visie zocht de provincie ruimtes op in het Meetjesland die in aanmerking komen om dergelijke clusters te realiseren.  Uit een studie bleek dat er mogelijkheden zijn in Eeklo-Maldegem langs de E34 aansluitend bij de reeds aanwezige molens, langs de E40 te Nevele en in Aalter op de het industrieterrein (“concept duurzaam bedrijventerrein”) of langs de E40 in de bossen tussen Aalter en Maria-Aalter (“concept windbos”). De provincie vroeg aan de gemeentebesturen en het middenveld om hun voorkeur bekend te maken.

Natuurpunt is voorstander van het scenario duurzaam bedrijventerrein. De provincie stelt voor om een 6-tal windmolens te realiseren op het industrieterrein. Het is duidelijk dat de negatieve impact van windmolens op natuur en landschap hier uiterst beperkt tot nihil is. Het is wel essentieel dat er goed over gewaakt wordt dat de windmolens niet te dicht bij woongebieden komen. Dit verdient nog een verdere gedetailleerde onderbouwing.

Natuurpunt staat sceptisch tegenover het concept van windbos. De effecten op onder meer avifauna (roofvogels) en vleermuizen kunnen in deze locaties nefast zijn. Vooraleer dit concept verder uitgewerkt kan worden is het  noodzakelijk om hier voor een verdere onderbouwing te zorgen. Het is voor Natuurpunt ook niet wenselijk om windmolens te realiseren ten noorden van de spoorweg in de omgeving van het beschermde landschap van de Oude Vaart. Verder merkt Natuurpunt op dat de inplanting van windmolens in de zone langsheen de E40 tussen de kern van Aalter en de bossen rondom Maria-Aalter (zone tussen de spoorweg in het noorden  en de bossen van het Hooggoed in het zuiden en de straten Sterrewijk en Biesemveldstraat) onvoldoende onderzocht werd. Natuurpunt is van oordeel dat de negatieve effecten in deze zone beperkter zijn dan in de boszone rond het Hooggoed.

Natuurpunt pleit er verder voor om windmolens maximaal op gronden van de overheid te realiseren, al dan niet door gerichte verwerving van de geschikte gronden. Op die manier gaat een belangrijk deel van de opbrengst van de windmolens naar de overheid. Deze middelen kunnen dan ingezet worden om verdere maatregelen te nemen voor een sociaal en ecologisch verantwoord energiebeleid of voor natuur- en landschapsherstel. Om het draagvlak voor windmolens te verhogen pleit Natuurpunt en Partners Meetjesland ook voor een financiële participatie van de bevolking.

Natuurpunt maakte bovenstaande standpunt over aan de provincie. Een aantal gemeentes, waaronder Aalter, reageerden namelijk zeer negatief op de studie van de provincie. Nochtans werden de gemeentes, net als Natuurpunt, betrokken bij de opmaak van de studie. Het is bovendien duidelijk dat de golf aan vergunningsaanvragen verder zal blijven bestaan indien de overheid niet sturend op- treedt. Hierbij is het gevaar groot dat er windmolens komen op ongewenste locaties.