Het kanaal Gent-Brugge te Bellem

Bloemrijke bermen troef

De geschiedenis van het kanaal Gent-Brugge begint in de 13de eeuw. Het is daarmee één van de oudste kanalen van Vlaanderen. Het waren de Bruggelingen die met de graafwerken startten in een poging om de Zwingeul, die aan het verzanden was, vrij te maken. Ze wilden een verbinding maken met de Leie in Deinze, maar dit stuitte op hevig verzet van de stad Gent. De twist sleepte lang aan. Op het einde van de 14de eeuw voerden de Gentse Witte Kaproenen in Aalter strijd met de Brugse vaartdelvers, die het pleit verloren. Pas in 1604 werden de Vlaamse steden het eens over een kanaal dat Gent, Brugge en Oostende met elkaar en de zee zou verbinden. In 1625 werd het kanaal (42 km) uiteindelijk opengesteld.

Een groen lint

Het kanaal vormt een belangrijk groen lint tussen Gent en Brugge. Het vervult een “corridorfunctie”, d.w.z. dat planten en dieren zich hier vrij van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen.

Er is een grote verscheidenheid aan biotopen: zowel schrale grasladen, struwelen met brem en gaspeldoorn als boszones komen voor. Ook de rietkragen zijn voor een aantal vogelsoorten zeer waardevol.

Verschillende zones langs het kanaal worden, dankzij de samenwerking met de NV Waterwegen en Zeekanaal, beheerd door Natuurpunt vzw. Via een gericht beheer zorgt Natuurpunt voor het behoud en herstel van de meest waardevolle zones.

Biodiversiteit is groot

De kanaalbermen in Bellem zijn zeer waardevol. De zandige bermen zijn aangerijkt met kalk uit de aarde die eeuwen geleden vrijkwam bij het graven van het kanaal. Dit zorgt voor een unieke plantengroei met kleine ratelaar, wilde tijm, bevertje, gewone agrimonie, kleine bevernel, beemdkroon, goudhaver, zeegroene zegge, enz. In het voorjaar en in de zomer zorgen vele van deze soorten voor een schitterende bloei.

Ook voor vogels zijn de kanaalbermen zeer waardevol. Roodborsttapuit is de meest typische soort. Elders in de wijde omgeving is deze soort niet meer te vinden. Op het kanaal vertoeven wilde eend, kuifeend, fuut, meerkoet en waterhoen.  In de winter zijn ook andere soorten te zien, waaronder de dodaars.  Spits je oren voor een schel "tsie-tsie"-geluid: een ijsvogel scheert rakelings boven het water voorbij.

In de zomermaanden kun je hier ook tal van vlinders zien. De voorbije zomers werden niet minder dan 36 soorten waargenomen. Citroenvlinder en koolwitje, zandoogje, dagpauwoog, kleine vos, maar ook minder gekende soorten vlinders als zwartsprietdikkopje of bruin blauwtje houden van de kanaalomgeving.

Steun

Het beheer van natuurterreinen kost veel middelen. Daarvoor vragen we jouw steun. Het zou fantastisch zijn dat we ook van jou een gift mochten ontvangen! Met een gift draag je bij aan het behoud van een stukje unieke natuur in onze gemeente. Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Stort uw gift op het rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van Gift project Aalter kanaalbermen Aalter nr. 6659.