Zouter

Natuur- en landschapsherstel in Maria-Aalter

In 2004 kochten we twee natte graslanden aan in Sint-Maria-Aalter. De aanwezigheid van soorten als pinksterbloem, kattestaart, waternavel, moerasrolklaver e.d. wezen op de potentieel hoge natuurwaarden van de percelen.

Eén perceel ligt centraal in de Zouter, een gebied dat de gemeente Aalter in 1996 selecteerde als gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied (GNOP). Natuurpunt hoopt via deze aankoop eindelijk het GNOP in uitvoering te brengen. Het andere perceel ligt tussen het GNOP-gebied en het centrum van Maria-Aalter.

Natuurpunt voert een natuurgericht beheer (maaien en begrazen zonder het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen) en ontwikkelt hierbij de natuur- en landschapswaarden in het gebied.

Zo werd een brede houtkant en een bosrand op het perceel aangepland. Brede houtkanten waren vroeger typerend voor het landschap van de oude veldgebieden. Hoe breder een houtkant is, hoe meer betekenis hij heeft als natuurelement. Allerlei dieren zoals vlinders, vleermuizen en zangvogels gebruiken deze rand als veilige weg door het landschap. Ze vinden hier ook voedsel, beschutting en nestgelegenheid.

Op beide percelen werd ook een poel gegraven. De poel werd op een zonnige plaats aangelegd. Dit is belangrijk voor “koudbloedige” amfibieën, maar ook voor insecten. We kozen voor flauwe taluds. Op die manier krijgen we een mooie overgang van droog naar nat en krijgen verschillende plantensoorten – zowel typische waterplanten als oeverplanten - de kans zich te vestigen.  De aangelegde poel is ongeveer 95m² groot en in het midden ruim 1,5m diep. De poel zal gevuld worden met neerslagwater maar ook met grondwater. Hij is namelijk aangelegd in een kwelrijke zone. Dit is een plaats waar grondwater uit de bodem komt.

Steun

De aankoop en het beheer van natuurterreinen kost veel middelen. Daarvoor vragen we jouw steun. Het zou fantastisch zijn dat we ook van jou een gift mochten ontvangen! Met een gift draag je bij aan het behoud van een stukje unieke natuur in onze gemeente. Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Stort uw gift op het rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van Gift project Aalter Zouter nr. 6663.