Gemeenteraadsverkiezingen

Memorandum voor een duurzaam Meetjesland

Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Maar welk bolletje moeten we rood kleuren? Welke partijen kiezen resoluut voor een duurzamer Meetjesland? We reiken de politieke partijen een inspirerend memorandum en zien uit naar hun actiepunten.

De lokale natuur- en milieuverenigingen en Natuurpunt en Partners Meetjesland stelden één Meetjeslands verkiezingsmemorandum op. Omdat we het belangrijk vinden dat natuur en milieu voldoende aandacht krijgen gedurende de volgende legislatuur. De voorstellen in dit memorandum zijn een uitnodiging aan onze lokale en provinciale politici om te investeren in een meer duurzame toekomst voor het Meetjesland. We hopen dat de verschillende partijen ermee aan de slag gaan. Natuurpunt en Partners Meetjesland en de verschillende lokale Natuurpunt-afdelingen willen ook de hand reiken voor samenwerking met de verschillende gemeentes. We hopen van harte om de komende jaren samen werk te kunnen maken van een duurzamer Meetjesland. 

Meer info:

http://www.npmeetjesland.be/verkiezingen

We vroegen de Aalterse politieke partijen ook naar hun standpunt. We kregen antwoord van CD&V/N-VA en Groen. Hier vind je hun standpunten.

Ook in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 verspreidden we een memorandum met 10 prioritaire natuur- en milieudoelstellingen voor onze gemeente. Het waren volgens ons 10 doelstellingen die de natuur en het milieu in onze gemeente een stevige duw in de rug konden geven. We bezorgden ons memorandum aan de twee grote partijen waarvoor de Aalternaren konden stemmen: CD&V  en OPEN (het kartel Groen – Groep - VLD) en vroegen ze om een reactie. We publiceerden ons memorandum én de reactie van de politieke partijen in onze nieuwsbrief van september 2006. Na de verkiezingen vroegen we aan het nieuwe gemeentebestuur om bij de opmaak van de beleidsnota’s ons memorandum actief te gebruiken.

In dit artikel gaan we na of het gemeentebestuur – een CD&V-meerderheidsbestuur – de doelstellingen uit ons memorandum gerealiseerd heeft. Na de beschrijving van elke doelstelling – gekopieerd uit de nieuwsbrief van september 2006 – vind je kort de reactie van de beide partijen van destijds en een korte evaluatie van het beleid van de voorbije 6 jaar.

100 ha nieuw bos voor eind 2012

In 2004 werd een bosuitbreidingsstudie afgerond waarin 100 ha nieuw bos in Aalter gepland is. Natuurpunt pleit ervoor dat dit bos effectief aangeplant wordt vóór eind 2012 en in aansluiting op de Markettebossen, het Hooggoed en de bossen van Maria-Aalter.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit in 2006 een prioritaire actie. De CD&V meldde dat er al een akkoord was om voor 2011 30 ha extra bos aan te planten.

We stellen vast dat de beoogde doelstelling niet gerealiseerd is. Zelfs de 30 extra ha waar in 2006 al een akkoord over was, is nog niet helemaal gerealiseerd.

De hoeveelheid bos nam in Aalter in de periode 2006-2011 af met 6,5 ha. Hiermee wordt de evolutie verder gezet, want in de periode 1993-2006 nam de hoeveelheid bos al af met ongeveer 20 ha.

Een subsidiereglement voor aankoop en inrichting van natuurgebieden

Een subsidiereglement moet de milieuvereningen ondersteunen bij de uitbouw van natuurgebieden in Aalter. Het is evident dat het subsidiereglement zodanig uitgewerkt moet worden dat het niet leidt tot concurrentie met de landbouw (b.v. door enkel aankopen in afgebakende natuurzones te ondersteunen). Ook logistieke steun is belangrijk bij het beheer van natuurgebieden.

De CD&V vond dit geen prioritaire actie, OPEN wel.

Tijdens deze legislatuur werd geen werk gemaakt van dergelijk subsidiereglement. In veel andere gemeentes, onder meer in het Meetjesland, ondersteunen gemeentebesturen de aankoop en het beheer van natuurgebied door natuurverenigingen wél. We hopen bij eventuele toekomstige projecten op de steun van het gemeentebestuur te kunnen rekenen. Ook voor de aankoop van Ganzeveld zorgt het gemeentebestuur voor geen financiële bijdrage.

Eind 2012 geen ongezuiverd huishoudelijk afvalwater meer

Natuurpunt pleit voor de opmaak van een globaal plan om tegen eind 2012 te komen tot 100% zuivering van het afvalwater in Aalter. Afhankelijk van de ligging van de woningen kiest het plan voor aansluiting op het de grote waterzuiveringsinstallatie, een zuivering op wijkniveau of een individuele waterzuivering.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een prioritaire actie.

Er zijn de voorbije jaren op dit vlak enkele belangrijke initiatieven genomen. Zo heeft AQUAFIN in Maria-Aalter werk gemaakt van de aanleg van een toevoercollector naar de toekomstige kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. In 2006 verwees CD&V naar de geplande riolering in het Loveld. Dit project is nog steeds niet gerealiseerd. Ook andere projecten (onder meer Oostmolenstraat) liepen veel vertraging op. Volgens statistieken van de Vlaamse overheid bedroeg de rioleringsgraad in Aalter in 2009 (laatste jaar dat deze cijfers beschikbaar zijn) slechts 67,5% en de zuiveringsgraad slechts 56,9%. 

Maximale scheiding van vuil en proper water

Heel wat regenwater loopt via het rioolstelsel naar het waterzuiveringsstation. Dit is zinloos: het zorgt voor een slechte zuivering van het afvalwater. Proper water moet in grachten en beken stromen.De scheiding van regen- en vuil water begint in de huizen. De gemeente moet de bevolking hierbij ondersteunen.De investeringen in rioleringen geven te weinig resultaat doordat er niet – of foutief – op wordt aangesloten. Controle op aansluiting en afkoppeling is daarom een cruciale taak voor de gemeente. Controles op het terrein doen de investeringen renderen. Ze leveren veel resultaat op – met weinig geld.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een prioritaire actie.

Bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen door de gemeente wordt maximale scheiding opgelegd. De gemeente paste ook het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterputten aan. Hierbij is een subsidie voorzien voor wie een infiltratieput bouwt.

Natuurvriendelijk beheer van grachten en waterlopen

Waterlopen vormen groene linten door onze gemeente. Aalter heeft nog een aantal waardevolle beken: de Poekebeek met haar zijlopen, de Zouterbeek, de Schuurlobeek, … De bescherming en het herstel van deze waterlopen en hun bijhorende valleigebied zijn prioriteiten.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een prioritaire actie.

Natuurpunt is van oordeel dat bij het onderhoud van de waterlopen meer rekening gehouden kan worden met de aanwezige natuurwaarden. Positief is dat sinds kort bij landbouwers voor een aantal waterlopen beheerovereenkomsten bij landbouwers gepromoot worden.

Windenergie is haalbaar in Aalter

Buurgemeente Eeklo is pionier in Vlaanderen in het produceren van windenergie. Een plan van het Streekplatform wees uit dat ook in Aalter de mogelijkheid bestaat om 3 windmolens te plaatsen op het industrieterrein. Als het volledige plan uitgevoerd wordt, kan 50% van de gezinnen in het Meetjesland voorzien worden van windenergie!

CD&V vond dit geen prioritaire actie, OPEN wel.

De voorbije legislatuur werden verschillende vergunningen voor windmolens aangevraagd. De meerderheid gaf hierbij steeds een negatief advies. Na de aflevering van een vergunning voor een windmolen langs de E40 (op de grens met Nevele) schakelde het gemeentebestuur zelfs een advocaat in om de vergunning te vernietigen. Natuurpunt is van oordeel dat windmolens aanvaardbaar zijn wanneer ze op goede locaties gerealiseerd worden (bv. op of nabij een industrieterrein of langs de E40).

Wonen: inbreiding stimuleren – speculatie vermijden

Natuurpunt wenst dat er zuinig omgesprongen wordt met de ruimte. Vooraleer nieuwe woonuitbreidingsgebieden aangesproken worden moet men eerst de bestaande kavels bebouwen. Dit kan o.m. via een belasting op onbebouwde percelen . Bij nieuwe verkavelingen moet de gemeente een bouwverplichting binnen 7 jaar voorzien. Een aantal (delen van) woonuitbreidingsgebieden (o.a. Houtem, omgeving Stalingsgoed) moeten opnieuw een open-ruimtebestemming krijgen.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een prioritaire actie. De CD&V kondigde hierbij aan dat op diverse manieren gestimuleerd zou worden om bestaande kavels maximaal op de markt te brengen en om speculatie tegen te gaan.

Natuurpunt stelt vast dat weinig of geen beleidsinitiatieven genomen werden om speculatie tegen te gaan. Een bouwverplichting werd niet opgelegd bij nieuwe ruimtelijke plannen en er werd geen activeringsheffing opgelegd. Met een activeringsheffing stimuleert een gemeentebestuur dat eerst de bestaande bouwgronden worden gebruikt, zodat de resterende open ruimte zoveel mogelijk gespaard blijft. De meerderheid van de gemeentes hebben al een dergelijke heffing. Er werden verder initiatieven genomen om belangrijke open ruimtezones te verkavelen (bv. Houtem).

Milieuvriendelijke bouw- en verkavelingsvoorschriften

De gemeente moet stedenbouwkundige bepalingen opmaken die het duurzaam bouwen of verbouwen bevorderen. Bij nieuwbouw en renovatie wordt nauwkeurig toegezien op de bepalingen van het REG(rationeel energie)-decreet. Het gemeentebestuur kan via bouwverordeningen en subsidiesystemen zoveel mogelijk principes van duurzaam bouwen (isolatie, infiltratie hemelwater,…) ingang doen vinden en/of verplichten.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een belangrijke actie.

Bij ruimtelijke plannen werden geen specifieke voorschriften opgenomen inzake duurzaam bouwen. Wel werden een aantal info-avonden georganiseerd over duurzaam bouwen (o.a. isolatie). Positief is dat de gemeente het subsidiereglement voor hernieuwbare energie goedkeurde. Via dit reglement worden onder meer energie-audits, zonneboilers en micro-warmtekrachtkoppeling gesubsidieerd. Stimulansen voor isolatie zoals de organisatie van een samenaankoop bleven achterwege. Er werden ook geen concrete initiatieven genomen om duurzaam wonen te promoten, zoals lage energiewoningen en passiefbouw (bij bv. sociale huisvestingsprojecten), dit terwijl andere gemeenten hierop wel hebben ingezet.

Volledige afbouw van het pesticidengebruik tegen 2010

De gemeente bouwt het pesticidengebruik verder af. Dit is mogelijk door aandacht te hebben voor de infrastructuur (b.v. grind vervangen door gras) en door alternatieve bestrijding (branden, vegen,…). Via preventie wordt de bevoking erop gewezen dat een (on)kruidje op de stoep beter is dan gif op de stoep.

Zowel CD&V als OPEN vonden dit een prioritaire actie.

De gemeente zorgde de voorbije jaren voor een verdere reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het onderhoud van het openbaar groen. Er werd hierover ook gesensibiliseerd in Totaalter.

Ecologische groententuin in kasteeldomein van Poeke

De ommuurde tuin in Poeke is de ideale plek voor een ecologische groententuin. Dat staat ook in het beheersplan voor het Park van Poeke. Particulieren die onvoldoende ruimte hebben voor een moestuin zouden hier een stukje grond van de gemeente kunnen huren om er biologisch te tuinieren. De gemeente kan hierbij voor de nodige ondersteuning zorgen. Er kan ook voor een goede informatie-uitwisseling gezorgd worden tussen alle gebruikers. Dit wordt beslist een voorbeeldproject voor heel wat Vlaamse gemeentebesturen én tuiniers!

De CD&V vond dit geen prioritaire actie, OPEN wel.

Er is voor de ommuurde tuin in het kasteeldomein nog steeds geen goede bestemming gevonden. Natuurpunt is van oordeel dat deze actie nog steeds prioritair is. In veel gemeentes worden momenteel ecologische volkstuinen opgestart.

Uit bovenstaande evaluatie blijkt dat we vanuit Natuurpunt zeker niet onverdeeld positief zijn over het gevoerde beleid. Er werden zeker een aantal positieve maatregelen genomen. Maar de lat mag voor Natuurpunt heel wat hoger liggen. We zijn vooral ontgoocheld dat een aantal duidelijke beloftes (bijvoorbeeld inzake bosuitbreiding) helemaal niet waar gemaakt worden.